Årsredovisning 2014

Ett händelserikt år med flera viktiga initiativ

Tillväxttakten har varit tillfredsställande i en marknad som inte växer. Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent i jämförbar valuta till 4 249 (3 803) MSEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,80 (5,68) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 (4,00) kronor per aktie.

VD har ordet

”Duni har under 2014 tagit flera viktiga steg för att förstärka tillväxt, effektivitet och attraktivitet. Vi har gjort ytterligare förvärv och genom Goodfoodmood har vi breddat och förtydligat vår övergripande affär.

Sammantaget ser jag stora möjligheter för att ytterligare utveckla den starka tillväxt som Duni nådde under 2014.”

Läs mer här

beige-pil-2

4 249

Nettoomsättningen ökade till 4 249 (3 803) MSEK

beige-pil-2

475

Operativt resultat ökade till 475 (385) MSEK

beige-pil-2

11,2

Operativ rörelsemarginalen ökade till 11,2 (10,1) procent

Nyckeltal, MSEK

2014

2013

2012

2011

2010

Nettoomsättning

4 249

3 803

3 669

3 807

3 971

Operativt resultat*

475

385

342

404

435

EBITDA*

596

503

454

510

537

Resultat före skatt

437

350

204

358

418

Årets resultat

319

267

126

261

306

Föreslagen utdelning SEK/Aktie

4,50

4,00

3,50

3,50

3,50

Eget kapital

2 193

2 099

1 985

2 082

1 991

Avkastning på eget kapital, %

14,55 %

12,72 %

6,35 %

12,54 %

15,37 %

Antal anställda

2 092

1 902

1 875

1 888

1 914

* Operativt resultat och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper.

Nettoomsättning
Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region