Affärsområde New Markets

Fortsatt fokus på Sydostasien,
Ryssland och Mellanöstern

Affärsområdet New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på marknader utanför Europa. Affärsområdet ansvarar för de båda dotterbolagen Duni Song Seng i Singapore och Duni i Ryssland samt övrig export utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering riktar affärsområdet även erbjudandet till detaljhandeln.

Nettoomsättningen uppgick till 195 (150) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 29,6 procent. Med undantag för Ryssland har affärsområdet utvecklats positivt.
Det operativa resultatet blev 1 (3) MSEK och rörelsemarginalen 0,8 (2,2) procent. Affärsområdet svarade under 2014 för 5 (4) procent av Dunis nettoomsättning.

Affärsområdets strategi i korthet:

  • Fokus på tre geografiska områden: Singapore, Ryssland och MENA (Mellanöstern och Nordafrika).
  • Bygga vidare på förvärvet av Song Seng och utveckla försäljningen av premiumprodukter.
  • Ytterligare utveckla distributörsnätet i regioner där globala kunder kräver att vi ska kunna leverera.

New Markets har fokus på tre geografiska områden:

Vidareutveckling av verksamheten i Singapore

Affärsområdets största marknad är Singapore, där Duni idag har en egen säljorganisation genom förvärvet av Song Seng. I och med etableringen av Duni Song Seng under 2013 skapades en stabil grund för att bygga upp Dunis verksamhet i Singapore och Sydostasien. Under 2014 har affärsområdet vidareutvecklat verksamheten samtidigt som kontakter skapats för att utveckla försäljningen av Dunis premiumprodukter i regionen. I den processen har Duni under 2014 allokerat nya resurser till Singapore, vilket medfört en fördubbling av försäljningen av premiumprodukter.

Cirka 25 procent av Duni Song Sengs försäljning går till andra länder i regionen. Företaget har ett flertal globala snabbmats- och cafékedjor som kunder. Hygien är viktigt på dessa marknader och det är en trend som håller i sig. Hållbarhet och miljö blir allt viktigare, ett område där Duni är starkt.

Vid utgången av 2014 hade Duni Song Seng i Singapore 35 anställda. Affärsområdet har också rekryterat en person med placering i Hong Kong för att utveckla försäljningen i resten av regionen. Övriga länder – från Japan i norr till Australien i söder – styrs via ett 15-tal distributörer.

Goodfoodmood®

”Duni Song Seng i Singapore hängde snabbt på det nya kommunikationskonceptet, med Goodfoodmood® har vi fått en plattform som kan stärka vår unika position.”

Patrik Söderstjerna, affärsområdeschef New Markets

Utmaningar i Ryssland

2014 var ett mycket turbulent år i Ryssland. Rubeln har under året tappat cirka 40 procent av värdet mot euron. Detta har haft en betydande påverkan på Dunis verksamhet i Ryssland.

Ryssarna spenderar betydligt mindre pengar på restaurangbesök och restauranger tvingas till besparingar, vilket på sikt kan leda till att billigare produkter ersätter Dunis sortiment. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att motverka de negativa förändringarna på marknaden.

Egna resurser i Dubai

Mellanöstern och Nordafrika växte med cirka 30 procent under 2014. Under 2013 placerade affärsområdet en egen resurs i Dubai och ytterligare en är planerad för 2015. Fokus är på servetter, dukar och ljus. Marknaden är stor och intressant, dock har beläggningsgraden på hotellen i Dubai minskat något och med det även efterfrågan på Dunis premiumprodukter inom hotellsegmentet.

Även i dessa regioner är Duni ett varumärke med högt anseende. Det är viktigt att fortsätta att öka kännedomen om Dunis produkter. Det är också viktigt att ha egna anställda på plats på utvalda marknader.

Stark utveckling i Australien

Av de distributörsledda marknaderna gick främst Australien starkt. Övriga marknader fortsätter att utvecklas väl. Variationerna i efterfrågan är betydligt större än på den europeiska kontinenten, vilket ställer extra krav på flexibilitet.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK
Nettoomsättning per geografisk region, %

Kundkategorier

Caféer

Fast food

Fullservicerestauranger

Hotell

Take-away

Kartan visar affärsområde New Markets marknader vid årsskiftet 2014/2015. De röda markeringarna visar var New Markets har egen personal; Dubai, Hongkong, Ryssland och Singapore. De rosa markeringarna visar var försäljningen sker via distributör.