VD har ordet

Effektivare affärsområden och starka förvärv skapar lönsam tillväxt

Ambitionen inför 2014 var fortsatt fokus på tillväxt, effektivitet och attraktivitet. Under 2013 genomfördes en rad strukturförändringar vilket lett till effektiviseringar i prioriterade områden. Den nya uppdelningen i fem affärsområden har skapat en effektivare kundbearbetning och djupare förståelse för vad kunderna förväntar sig av Duni. Vi har förbättrat våra interna processer och etablerat en tydlig och långsiktig ambition att bli ledande på kundservice i vår bransch. Inför 2015 har vi kvar vårt fokus på tillväxt, effektivitet och attraktivitet. Det finns fortfarande mycket att utveckla inom dessa områden.

Duni har som mål att växa med fem procent per år över en konjunkturcykel. Under året hade vi en organisk tillväxt på 3,9 procent i fast valuta exklusive förvärv, vilket är snabbare än de senaste åren och snabbare än marknaden i stort. Förvärvet av Song Seng i Singapore 2013 följdes under 2014 upp med förvärvet av tyska Paper+Design. Att komplettera organisk tillväxt med förvärv är en viktig del i vår långsiktiga tillväxtambition.

Samtliga affärsområden stärkte sina positioner under året. Dunis totala omsättning uppgick till 4 249 MSEK, vilket är 11,7 procent mer än föregående år. Det operativa resultatet ökade till 475 (385) MSEK, en ökning som i huvudsak drivits av förvärv, organisk tillväxt och en mer fördelaktig valutakurssituation.

Table Top ökade sina marknadsandelar och Meal Service höjde innovationstakten.

Marknaden fortsätter att konsolideras, de stora grossisterna blir större och allt mer internationella, vilket gör att vi måste samordna och ha kontroll på vår kommunikation i olika länder. Försäljningsökningen inom Table Top drivs av ökade marknadsandelar och bättre effektivitet i säljarbetet. Under året har flera lyckosamma produkter och koncept lanserats och trots en stagnerande marknad fortsätter Table Top att växa.

Inom affärsområde Meal Service har vi byggt en helt ny organisation samtidigt som vi har vässat strategin mot produkter med unik funktionalitet eller hög innovationsgrad. Meal Service arbetar nära marknaden för att tidigt förutse kundernas framtida behov. Miljöanpassade produkter som biomaterial för Duniform och ecoecho™-sortimentet är exempel på det. Marknaden för Meal Service växer och våra förväntningar är att vi ska växa snabbare än marknaden.

Förvärven lyfter Consumer och New Markets

Affärsområde Consumer visade organisk tillväxt under 2014 och marginalerna förbättras successivt. I och med det strategiskt viktiga förvärvet av Paper+Design kommer den sammantagna verksamheten inom Consumer i framtiden nå en försäljning på ca 1 miljard kronor med ett resultat på knappt 10 procent.

Det är viktigt för vår långsiktiga utveckling att vi finns på flera geografiska marknader. Sydostasien är prioriterat och förvärvet av Song Seng i Singapore 2013 har under 2014 följts upp med lanseringen av vårt Dunisortiment. Kunderna har inledningsvis visat ett stort intresse. Det är en utmaning att skapa en ny premiummarknad och därför krävs ett långsiktigt fokus för att nå våra höga målsättningar.

Den instabila situationen i Ryssland är fortsatt en utmaning. Vi hade en stabil försäljning under 2014 men osäkerheten gör att vi löpande behöver utvärdera vår närvaro och vår affärsmodell.

Under det första kvartalet 2015 stängs vår hygienproduktion. Vi får då en mer strömlinjeformad produktion som koncentreras till Skåpafors. Nästa fas handlar om att förstärka konkurrenskraften genom bland annat kompetensutveckling, investeringar och nya initiativ för materialutveckling.

Under 2014 fortsatte vi att satsa på allt bättre kundservice. Det är en självklarhet att vi ska vara ledande på kundservice inom vår bransch. Det är det yttersta måttet på hur vi lever upp till kundernas förväntningar på oss och därför en viktig byggsten i vårt arbete att öka Dunis attraktivitet.

Duni bidrar till Goodfoodmood®

Under 2014 har vi gjort en översyn av Dunis varumärke. Vi är stolta över vår historia och varumärket har vuxit och breddats till att omfatta mycket mer än tidigare. Idag strävar vi efter att vara ledande inom många områden. Vi ska erbjuda en palett av färger och designs som är såväl trendiga som tilltalande. Vi ska utveckla material som vår planet tycker om. Vi ska dessutom vara snabbast på att upptäcka och anpassa oss till framtida trender, vara en bra partner och en god arbetsgivare. Allt detta ska reflekteras i varumärket.

Kännedomen om Dunis varumärke bland våra intressenter är hög, men splittrad. Vi såg ett behov av att förtydliga varumärket, flytta perceptionen från hjärnan till hjärtat. Resultatet är ett kreativt och nytt sätt att förhålla sig till det vi gör: Duni bidrar till Goodfoodmood i alla sammanhang där det finns mat; till frukost, på lunchen, vid fikat, på restaurangen, vid hemmakvällen eller kalaset.

En stark plattform för lönsam tillväxt

Duni har under 2014 tagit flera viktiga steg för att förstärka tillväxt, effektivitet och attraktivitet. Vi har gjort ytterligare förvärv och genom Goodfoodmood har vi breddat och förtydligat vår övergripande affär.

Sammantaget ser jag stora möjligheter för att ytterligare utveckla den starka tillväxt som Duni nådde under 2014.

Malmö i mars 2015
Thomas Gustafsson
VD och koncernchef