Årsredovisning 2015

Renodling av verksamheten och framgångsrik design

Tillväxttakten följer marknaden i stort och är något lägre än föregående år. Nettoomsättningen ökade med 1,3 procent i jämförbar valuta till 4 200 (3 870) MSEK.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,37 (6,42) SEK. Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (4,50) kronor per aktie.

2015 – Grunden har finslipats

2015 låg tyngdpunkten på att renodla den strategiska plattformen för att fortsätta växa. Effektivisering och konsolidering vid pappersbruket i Skåpafors, Dalsland, har stärkt Dunis position som ledande tillverkare av pappersbaserade produkter för det dukade bordet. Innovativa och miljömedvetna produktlanseringar har bidragit till ökad tillväxt och stärkt Duni som varumärke. Förvärven som genomfördes under 2013 och 2014 har integrerats och bidrar till gruppens förbättrade lönsamhet. Dunis omsättning ökade till 4,2 miljarder kronor med en lönsamhet på 12,6 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,3 procent.

2016 – Tid att växa

Människor möts vid måltider, oavsett kultur. Att rama in mötena med färg och form skapar en god stämning. Intresset för att smycka bordet med väldesignade produkter som är miljöanpassade stiger också kontinuerligt. Med en konsoliderad produktionsbas, en organisation som anammat en gemensam varumärkesgrund och ett ökat fokus på design som ligger i tiden, är Duni väl förberett för att möta efterfrågan. Att fortsätta växa, såväl organiskt som via förvärv, är prioriterat. Målet är att samtliga affärsområden ska förbättra sin lönsamhet under 2016.

VD HAR ORDET

ETT RENODLAT DUNI GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT

“2015 var året då vi fortsatte att finslipa grunden som Duni vilar på. Med ökade marknadsinsikter, en renodlad produktionsbas och ett bättre designerbjudande är vi nu väl positionerade för vidare expansion.”

Läs mer här

4 200

Nettoomsättningen ökade till 4 200 (3 870) MSEK

528

Operativt resultat ökade till 528 (452) MSEK

12,6

Operativ rörelsemarginalen ökade till 12,6 (11,7) procent

Nyckeltal, MSEK 1)

2015

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

4 200

3 870

3 349

3 268

3 399

Operativt resultat*

528

452

369

355

403

EBITDA*

656

572

473

454

496

Resultat före skatt

459

414

334

218

358

Årets resultat

346

302

254

137

261

Föreslagen utdelning SEK/Aktie

5,00

4,50

4,00

3,50

3,50

Eget kapital

2 345

2 193

2 099

2 051

2 082

Avkastning på eget kapital, %

14,75

13,77

12,10

6,68

12,54

Antal anställda

2 082

2 092

1 902

1 875

1 888

* Operativt resultat och EBITDA är justerade för jämförelsestörande poster. Jämförelsetalen för 2012 är omräknade enligt nya redovisningsprinciper.

1) Avser kvarvarande verksamheter för alla perioder. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.

Nettoomsättning
Nettoomsättning per affärsområde
Nettoomsättning per geografisk region

Mood
boosters

Goodfoodmood® är Dunis nya varumärkesplattform. Den fungerar som ett viktigt strategiskt redskap för att uppnå det övergripande målet att bli världens mest eftertraktade leverantör av kreativa take-away-produkter och inspirerande koncept för det dukade bordet.

För att skapa Goodfoodmood lägger Duni till fyra komponenter till mixen av mat och människor. Komponenterna är färg, design, material och kreativ bordsdukning. De kallas mood boosters.

Läs om våra Mood Boosters