Aktien

Aktieutvecklingen

Under 2015 steg kursen med 22 procent, stängningskursen den 31 december 2015 var SEK 141,50 (116,00). Sedan börsnoteringen har kursen på Duniaktien stigit med 183 procent fram till den 31 december 2015, innebärande ett börsvärde om 6,7 miljarder kronor. Stängningskursen har under 2015 varierat mellan som högst SEK 147,50 den 10 december och som lägst SEK 110,25 den 7 januari. Årets resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till SEK 7,37 (6,42). Under 2015 omsattes 9 (15) miljoner Duniaktier till ett värde av 1 133 (1 430) miljoner kronor.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Duni AB (publ) uppgick den 31 december 2015 till 46 999 032 stycken. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet är 1,25 och aktiekapitalet uppgår till 58 748 790 SEK.

UTDELNINGSPOLITIK OCH UTDELNING

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock Dunis expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt att beaktas. Styrelsen föreslår till årsstämman att en utdelning om SEK 5,00 (4,50) per aktie lämnas för verksamhetsåret 2015, vilket motsvarar 67 (66) procent av resultatet efter skatt.

Externa analyser publiceras av:

  • SEB Enskilda Equities, Stefan Cederberg
  • ABG Sundal Collier, Andreas Lundberg
  • Handelsbanken Capital Markets, Karri Rinta

Mer information om Duni-aktien finns på www.duni.se.

Aktieägarstruktur 2015-12-31

Antal

Antal aktieägare

Antal aktier

% av antal aktier

1 – 500

6 451

844 444

1,80

501 – 1 000

827

688 013

1,46

1 001 – 5 000

570

1 310 819

2,79

5 001 – 10 000

58

449 321

0,96

10 001 – 15 000

29

353 971

0,75

15 001 – 20 000

11

200 782

0,43

20 001 –

98

43 151 682

91,81

Summa

8 044

46 999 032

100,00

Aktieägare 2015-12-31

Antal aktier Andel %
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99
Swedbank Robur fonder 4 256 795 9,06
Polaris Capital Management, LLC 4 044 655 8,61
Carnegie fonder 3 210 795 6,83
Lannebo Fonder 2 520 206 5,36
State Street Bank & Trust Com 2 043 118 4,35
Handelsbanken Fonder AB 1 995 366 4,25
JPM Chase NA 1 823 529 3,88
Mellon US 951 888 2,03
State Street Bank & Trust Com 888 083 1,89
Summa de 10 största ägarna
– innehavsmässigt 35 828 935 76,23
Övriga aktieägare 11 170 097 23,77
Summa 46 999 032 100,00

Data per aktie

Belopp, SEK 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 999
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (tusental) 46 999
Kurs den 31 december 141,5
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före och efter utspädning 7,37
Eget kapital per aktie 49,89
P/E-tal per 31/12 2015 19,20
Aktiens utveckling 2007 - 2015
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Aktiens utveckling 2015
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Duni är sedan den 14 november 2007 noterat på NASDAQ Stockholm och återfinns under Midcap, Consumer Discretionary med kortnamnet ”DUNI” och ISIN-kod SE0000616716.