CSR

Ett hållbart förhållningssätt för en bättre framtid

Att driva verksamheten med omvärldens bästa i åtanke utgör en grundpelare för Duni. Det innebär ett ansvarstagande inom flertalet områden, både i och utanför organisationen.

Med rollen som ledande tillverkare av duknings- och förpackningskoncept följer ett stort ansvar. Dunis vision – att leverera Goodfoodmood® till varje tillfälle där mat och dryck serveras – sätter också tonen för hur koncernen vill driva verksamheten på ett hållbart sätt.

OUR BLUE MISSION

Dunis arbete för hållbart företagande, Corporate Social Responsibility (CSR), styrs av programmet Our Blue Mission. Det beskriver hur Duni arbetar med hållbarhet inom flera områden och täcker förhållningssätt inom miljö, produktsäkerhet, samhällsansvar, sociala rättigheter och affärsetik. För att arbeta konsekvent och i rätt riktning har specifika mål satts. Dessa ska vara uppnådda senast 2020.

DET ANSVARSFULLA SKOGSBRUKET

Ett område som naturligt ligger Duni varmt om hjärtat är ansvarsfull skogs- och pappersutvinning. Här arbetar Duni med olika metoder för att spåra råmaterialets ursprung, allt för att bidra till ett ansvarfullt skogsbruk och undvika illegal avverkning av skog.

Duni är certifierat enligt Forest Stewardship Councils® (FSC®) “chain of custody”. Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® har satt upp ett omfattande regelverk som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi. Detta måste följas om certifiering ska vara möjlig. I dag är mer än 90 procent av Dunis pappersmaterial FSC®-certifierat. Större delen av virket hämtas från nordiska skogar.

CSR

”CSR-arbetet som bedrivs på Duni har kommit långt och är helt integrerat i verksamheten. Därför har vi också kunnat sätta upp tuffa, långsiktiga mål för framtiden.”

Elisabeth Gierow, ansvarig för CSR- och kvalitetsfrågor

ANSVAR GENOM HELA KEDJAN

Hållbart företagande innebär också att ta ansvar för att underleverantörer lever upp till vissa normer. Duni arbetar sedan 2005 med en uppförandekod och återkommande revisioner hos underleverantörer. Under året har policys och arbetssätt setts över och reviderats. Dessa beskriver hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Det är viktigt att poängtera att arbetet innebär en aktiv dialog med och närvaro hos underleverantörer, särskilt i länder med mindre tradition av arbetarskydd och mänskliga rättigheter. Personliga besök och stödet för att förstå och uppfylla förhållningsreglerna gör stor skillnad. Duni fortsätter föra en nära dialog med sina underleverantörer för att upprätthålla en god nivå.

HÅLLBARA MATERIAL

Duni utmärker sig allt mer genom att erbjuda ett stort produktsortiment baserat på marknadens mest hållbara material. Ett exempel är den stora andel pappersprodukter som är komposterbara. Under 2014 annonserades att hela Dunis enfärgade kollektion av servetter och dukar var märkt med OK Compost® vilket var nytt för branschen. Märkningen ges till produkter som är garanterat biologiskt nedbrytbara i en industriell komposteringsanläggning. Under 2015 har allt fler produkter kunnat förses med certifieringen, även servetter och dukar med mönstrat tryck.

Förnybara material som växtbaserade bioplaster och sockerrörsprodukten bagass är också högintressanta för Duni. Materialen ingår till stor del i sortimentet ecoecho® som Duni arbetar med för att tillhandahålla miljöprofilerade produkter till sina kunder. För att låta en produkt ingå i ecoecho® värderas materialen efter uppsatta kriterier bland annat för förnybarhet och komposterbarhet.

ATT GE TILLBAKA

Att ta ansvar utöver de områden som traditionellt ingår i verksamheten är också en central del i att skapa Goodfoodmood®. Sedan ett par år är Duni bland annat engagerat i stiftelsen Min Stora Dag. Stiftelsens syfte är att låta barn som har en svår sjukdom få uppfylla sina drömmar. Duni fick återigen möjligheten att arrangera en sådan aktivitet under hösten. Dagen fylldes med mat och skaparglädje då en kändiskock höll en matlagningsskola med ett tjugotal barn som elever. Det blev en mycket uppskattad dag som givetvis gav perspektiv på livet.

ecoecho®

Duni satsar kontinuerligt på att arbeta med förnybara och komposterbara material som växtbaserade bioplaster och bagass. Materialen ingår till stor del i sortimentet ecoecho® som tillhandahåller flertalet miljöprofilerade produkter.

Miljömål

Nedanstående miljömål för 2020 ses över kontinuerligt.

100 %

Energin i Dunis produktion ska vara 100 procent fossilfri.

100 %

Det ska finnas förnybara eller komposterbara alternativ i 100 procent av Dunis produktgrupper.

20 %

Mellan 2010 och 2020 ska energianvändningen minska med 20 procent.

100 %

Alla medarbetare ska vara engagerade i förbättringar, känna till de etiska reglerna och delta i arbetet med värdefrågor.

0 %

Inga produktklagomål ska gälla potentiella hälsorisker.

80 %

Kontrollerade leverantörer ska stå för 80 procent av värdet på råvaror och slutprodukter. Alla nya leverantörer av slutprodukter ska kontrolleras.