Finansiella mål

Under 2015 har Duni genomfört en rad aktiviteter som framförallt har bidragit till den organiska tillväxten.

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, 5 %

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta kommer Duni att överväga förvärv för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Den valutajusterade organiska tillväxten i kärnverksamheten blev 1,3 %, exklusive förvärv och hygienverksamhet, vilket är något lägre än föregående år. Tillväxten följer dock marknaden som helhet.

Omsättningstillväxt

RÖRELSEMARGINAL, 10 %

Målet är att rörelsemarginalen för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska lyftas genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Målet för rörelsemarginalen har överträffats och slutade på historiska 12,6 %. Struktureffekter som uppnåddes genom avvecklingen av hygienproduktionen och förvärvet av Paper+Design bidrar till den stärkta marginalen.

Rörelsemarginal

UTDELNING, 40 % AV RESULTATET EFTER SKATT

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Tack vare den fortsatt goda resultatgenereringen och kassaflödet föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2015 föreslås uppgå till 67 % av resultatet efter skatt.

Utdelning av resultat efter skatt, %