Medarbetare

Individens potential visar vägen

Framgång nås bäst med en sund organisation. Med ett holistiskt synsätt formas framtidens företag.

Att utforma organisationen på rätt sätt är betydelsefullt för att verksamheten ska nå framgång. Duni har sedan 2014 arbetat med en långsiktig plan för att behålla och utveckla medarbetarnas potential. Målet är att skapa en hållbar organisation som med transparens och tydlig mätbarhet engagerar och motiverar.

METODISKT ARBETE

När funktionen HR-direktör återinfördes 2014 var uppgiften tydlig. HR-arbetet skulle ses över för att organisationen på bästa sätt skulle bidra till affärsnytta. Målbilden var klar, med tillägget att vägen till målet var minst lika betydelsefull. En medarbetarundersökning som kartlade utgångsläget genomfördes. Utifrån den utarbetades en plan som byggde på att arbeta varsamt och metodiskt. Syftet var att forma en arbetsplats med högt i tak och med stort utrymme för olikheter och utveckling.

Filosofin som ligger till grund för HR-arbetet är att medarbetare som mår bra och trivs på arbetsplatsen är centrala för all utveckling och framgång. Tron på att alla, oavsett funktion, har potential att utvecklas sätter också tonen. Utifrån det här synsättet har olika processer satts igång som successivt ska föra organisationen i rätt riktning.

Designat för tillväxt

”Vi arbetar för att se och ta vara på den stora kompetens som finns inom Duni. Det skapar värden utöver förbättrat resultat.”

Kettil Wedin, HR Director

INDIVIDEN I CENTRUM

Det är vitalt att kunna mäta de parametrar som sätts upp. Det skapar både tydlighet och objektivitet. Konkreta aktiviteter i form av individuella utvecklingsplaner och strukturer för jobbrotation och succession har också genomförts. Uppföljning sker regelbundet. På så sätt tar man vara på och förbättrar den kompetens som finns.

VÄSSAD FÖRSÄLJNING

Att verka på många olika marknader innebär att säljverktygen kan skilja sig åt. Trots insikten kring det finns det mycket att vinna på att använda en mer enhetlig struktur för kundbearbetning. En särskild säljakademi har därför etablerats, med avsikt att höja nivån inom området för att förbättra resultaten ytterligare. Samtliga säljare inom koncernen kommer att gå utbildningen, som också ger verktyg för att föra kunskapen vidare i organisationen.

Det nya sättet att arbeta med HR är en kontinuerlig utvecklingsprocess som naturligt fortsätter över tid. Fler aktiviteter läggs kontinuerligt till. Exempel på sådana är att marknadsföra Duni utåt och att ha en strukturerad process för rekrytering.

Fakta

  • Per den 31 december 2015 hade Duni 2 166 (2 162) anställda motsvarande 2 082 (2 092) heltidsanställda.

  • Kollektivanställda delas in i logistik, tillverkning och underhåll. Merparten, 72,6 procent, av kollektivanställda arbetar inom tillverkning och underhåll i anläggningarna i Dals Långed och Skåpafors i Sverige, Bramsche och Wolkenstein i Tyskland och Poznan i Polen. 31,5 procent av kollektivanställda i Tyskland arbetar inom logistik i den internationella distributionscentralen i Bramsche. 52,3 procent av tjänstemännen arbetar inom försäljning. Resterande tjänstemän arbetar inom affärsstöd med ekonomi, marknadsföring, planering, inköp och IT, främst i Sverige, Tyskland och Polen.

  • Dunis anställda tillhör olika arbetstagarorganisationer beroende på funktion och anställningsland. De anställda är organiserade i ett europeiskt arbetstagarråd. Dunis relationer med arbetstagarorganisationer är goda och personalomsättningen är relativt låg sett till koncernen som helhet.

Könsfördelning

Geografisk funktionell fördelning

Land

Kollektiv­anställda

Tjänstemän

Totalt

Sverige

159

177

336

Tyskland

704

342

1 046

Polen

330

112

442

Nederländerna

0

56

56

Storbritannien

0

17

17

Övriga

20

165

185

Totalt

1 213

869

2 082

Medeltal anställda

2011 1 928
2012 1 889
2013 1 902
2014 2 184
2015 2 174

Duni har fyra kärnvärden som genomsyrar företaget och verksamheten:

Öppenhet

Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Vi har modet att förändra. Vi lyssnar, lär och delar med oss.

Ägarskap

Vi håller våra löften och förbinder oss att leverera resultat. Vi vågar försöka. Vi skapar värden för våra intressenter samtidigt som vi respekterar en hållbar utveckling.

Mervärde

Vi sätter våra kunder i första rummet. Snabbhet är avgörande och vi går över gränser för att komma fram till lösningen. Innovation och kvalitet är en del av vårt förhållningssätt.

Vinnarinstinkt

Vi ligger alltid steget före. Vi ser möjligheter och agerar. Vi firar våra framgångar.