VD har ordet

Ett renodlat duni ger förutsättningar för tillväxt

2015 var året då vi fortsatte att finslipa grunden som Duni vilar på. Med ökade marknadsinsikter, en renodlad produktionsbas och ett bättre designerbjudande är vi nu väl positionerade för vidare expansion.

”Vi ska leverera en helhetsupplevelse och god stämning i allt vi gör, vare sig det gäller produktion, processer, produkter eller design.”

Vi befinner oss på en marknad som genomgår förändringar. Det skapar både utmaningar och möjligheter för en aktör som Duni. En övergripande trend är till exempel att hotell och restauranger drivs med allt tydligare koncept. För att fånga gästernas uppmärksamhet behöver man helt enkelt sticka ut mer än tidigare. Detta ökar behovet av innovativa och unika produkter men leder i vissa fall till att man dukar med färre artiklar jämfört med för några år sedan. Utvecklingen ställer krav på Duni som leverantör. Produktinnovation och marknadsinsikt är därför centrala begrepp för att upprätthålla ett relevant produkterbjudande.

En annan trend är att ätandet på språng tilltar markant, faktiskt över hela världen. Take-away-kedjor i olika former, allt från foodtrucks till caféer och hämtmat av bättre kvalitet, ökar i takt med en pågående urbanisering. Med det följer ett större behov av engångsartiklar för både mat, dryck och servering.

Tillväxt 2015

Marknadens utveckling avspeglar sig i årets siffror. Dunis totala omsättning uppgick till 4 200 MSEK för helåret 2015. Den organiska tillväxten nådde 1,3 procent, rensat för valutaeffekter. Det är en bit kvar till målet om 5 procent, men ett bra resultat på en föränderlig marknad.

Inom affärsområde Table Top når vi inte helt upp till målen för försäljning i Centraleuropa. Samtidigt blev tillväxten i Syd- och Östeuropa betydligt starkare. Affärsområde Consumer går framåt och har trots strukturförändringar på marknaden skapat tillväxt på 14,6 procent i fasta växelkurser. Affärsområde Meal Service växer med 8,5 procent i fasta växelkurser, vilket är nästan dubbelt så snabbt som marknaden i stort. Inom affärsområde New Markets har försäljningen till marknader som Singapore, Förenade Arabemiraten och USA utvecklats väl.

Det operativa rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade till 528 MSEK med en rörelsemarginal på 12,6 procent. Det ger oss en stark finansiell ställning som gör det möjligt att fortsätta arbeta enligt planen att växa både organiskt och via förvärv, alltid med aktieägarnas intresse i åtanke.

Kundinsikter sätter agendan

Att hela tiden ligga i framkant är en ledstjärna för Duni. Vi har blivit bättre på att läsa av marknaden och att driva alla processer utifrån ett kundperspektiv. Det slår igenom i samtliga led, allt från innovation och produktion till försäljning och marknad. Att ha en nära dialog med slutkunderna är viktigt för att kunna utveckla produkter och tjänster som är attraktiva och stämmer överens med behoven. Det gäller i synnerhet när vi säljer via distributörer och grossister. Insatserna ska framförallt ge effekt på de marknader där vi upplevt stagnation. Fortsatta insatser för att utveckla kund- och marknadsinsikter har hög prioritet.

Medarbetarna skapar Duni i dag och i morgon

Framgång skapas bäst med ett lag som är motiverat och som har rätt kompetens. Att få medarbetare att nå sin fulla potential är något jag personligen finner mycket stimulerande i rollen som ledare. Sedan 2014 har vi successivt börjat arbeta fram utvecklingsplaner som innebär att alla i organisationen ska ha tydliga individuella mål som följs upp. Arbetssättet ska skapa engagemang, kompetenshöjning och arbetsglädje.

Goodfoodmood betonar vår inriktning

Ytterst handlar det om att göra det vi är bäst på – att skapa Goodfoodmood® vid varje tillfälle där mat och dryck förekommer. Vi ska leverera en helhetsupplevelse och god stämning i allt vi gör, vare sig det gäller produktion, processer, produkter eller design. Det föranledde att vi 2013 tog beslut om att renodla Duni och därmed avsluta hygienverksamheten. Ett drygt år senare bestämdes att all airlaidtillverkning i fabriken i Dals Långed skulle koncentreras till anläggningen i Skåpafors. Nedläggningen av fabriken i Dals Långed fullbordades i slutet av 2015. Utfasningen har gått över förväntan och jag vill rikta ett särskilt tack till samtliga anställda på plats som trots allvaret i situationen visat stor professionalism.

VERTIKAL INTEGRATION FÖR BÄTTRE MARKNADSPOSITION

Avvecklingen av hygientillverkningen gjordes på grund av svag lönsamhet i verksamheten, inte ovilja att göra investeringar. Under 2015 beslutades att Duni ska investera ytterligare 110 MSEK i den kvarvarande verksamheten vid dotterbolaget Rexcell i Skåpafors. Investeringen ökar kapaciteten för vår kärnprodukt men skapar också förutsättningar för materialutveckling. Dunis styrka ligger i att vara vertikalt integrerat på pappersbaserade produkter och ha fullt ägarskap genom hela kedjan, från materialutveckling till konvertering och distribution. Med en förstärkt produktionsbas kan vi nu ta en ännu tydligare marknadsposition, bli mer industriellt fokuserade och satsa ännu mer på produktutveckling.

PAPER+DESIGN GER NYA MÖJLIGHETER

Under 2014 var förvärvet av Paper+Design i Tyskland en betydande händelse. Genom bolaget fick Duni tillgång till fler säljkanaler och ett starkt varumärke på konsumentsidan. Bolaget är nu en framgångsrik del av Dunis affärsområde Consumer. Vi är nöjda med de inköps- och produktionssynergier som har uppnåtts. Vi ser också positivt på de ökade möjligheterna att nå ut med nya attraktiva designerbjudanden på en viktig marknad, bland annat med nya metoder såsom digitaltryck.

Sammantaget har 2015 präglats av strukturarbeten, men också av fortsatta satsningar på kundservice och marknadsförståelse. Med effektiviserad produktion och ytterligare insatser för ökad konkurrenskraft ser vi att förutsättningarna för fortsatt utveckling 2016 är väldigt goda.

Malmö i mars 2016

Thomas Gustafsson
VD och koncernchef