Ägarskap och aktie

Ägarförhållanden den 31 december 2015

Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. De största ägarna per den 31 december 2015 är Mellby Gård Investerings AB 29,99 %, Swedbank Robur fonder 9,06 % och Polaris Capital Management, LLC 8,61 %.

Dunis aktie

Dunis aktiekapital består av 46 999 032 stycken utestående stamaktier med rösträtten 1 röst per aktie. Kvotvärdet på aktierna är 1,25 kronor per aktie. Duni innehar inga egna aktier.

Antalet aktier ska vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000 stycken. Det finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler. Ledande befattningshavare äger tillsammans 0,2 % av aktierna i Duni per 2015-12-31.

Ytterligare information om Dunis aktie och ägare finns i Bolagsstyrningsrapporten.