Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition moderbolaget (SEK)

Vinstdisposition moderbolaget (SEK) 2015
Fritt eget kapital i moderbolaget
Balanserade vinstmedel 1 598 669 072
Årets resultat 120 878 673
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 1 719 547 745
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:
att till aktieägare utdela 5,00 SEK per aktie 234 995 160
samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 1 484 552 585
Summa 1 719 547 745

Styrelsen föreslår till årsstämman 2016 att besluta om en vinstdisposition innebärande att till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 6 maj 2016 utdela 5,00 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 234 995 160 kronor, och att återstoden av fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Förutsatt att årsstämman 2016 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 1 485 MSEK att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för moderbolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Koncernens egna kapital uppgår till 2 345 (2 193) MSEK.

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen (2005:551) bedömt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamheten ställer på storleken av moderbolagets och koncernens eget kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Föreslagen utdelning utgör sammanlagt 13,0 % av moderbolagets eget kapital och 10,0 % av koncernens eget kapital. Koncernen genererar bra kassaflöden och styrelsens bedömning är att Duni har en stark balansräkning. Efter genomförd vinstutdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 58,8 % respektive 53,5 %. Soliditet och likviditet kommer därmed även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt genomföra planerade investeringar.

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka moderbolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen bedömer att moderbolaget och koncernen har god beredskap att hantera förändringar med avseende på likviditeten och oväntade händelser. Styrelsen anser att moderbolaget och koncernen har förutsättningar att möta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Baserat på Dunis resultat efter skatt, ligger den föreslagna utdelningen väl i linje med koncernens utdelningspolicy.

Eget kapital hade varit 4 MSEK lägre om finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip.