Koncernens förvaltningsberättelse

Duni är Europas ledande leverantör av inspirerande bordsdukningskoncept och kreativa förpackningslösningar för take-away. Koncernens starka position har uppnåtts genom fokusering på mat, människor och design samt ambitionen att alltid hjälpa kunden att skapa en bra mat- och dryckupplevelse. En kombination av produkter av hög kvalitet, ett välrenommerat varumärke, etablerade kundrelationer, värdehöjande design och stark lokal närvaro på flertalet europeiska marknader har medfört en marknadsledande ställning i Europa. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden: Table Top, Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet. Duni har en marknadsledande position inom premiumsegmentet i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 54 % (57 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter till exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion. Duni har som nischaktör inom detta område en ledande position i Norden och en tydlig tillväxtagenda på prioriterade marknader i Europa. Affärsområdet svarade för cirka 15 % (14 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detalj- och fackhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker. Förvärvet av Paper+Design, som genomfördes 2014, har integrerats under året och är en del av affärsområdet. Affärsområdet svarade för cirka 25 % (23 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln. Affärsområdet svarade för cirka 5 % (5 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Affärsområde Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms under de övriga affärsområdena. Till största delen innehåller affärsområdet externförsäljning av tissue och airlaid. Tidigare ingick även försäljning av hygienprodukter, vilken helt avslutades under det första kvartalet 2015. Hygienverksamheten redovisas som avvecklad verksamhet Affärsområdets samt koncernens resultaträkningar har räknats om och innehåller endast kvarvarande verksamheter. Hygienförsäljningen utgjorde tidigare 88 % av Materials & Services under 2014. Affärsområdet svarade för cirka 1 % (1 %) av Dunis nettoomsättning under året.

Produkt- och konceptutveckling

Inom produktutveckling arbetar Duni med såväl ny design, form och färgsättning som nya material och lösningar. Duni har fokus på produkt- och konceptutveckling, med en unik styrka inom form, design och funktionalitet. Dunis innovationsprocess kännetecknas av förmågan att snabbt och flexibelt kunna utveckla nya kollektioner, koncept och produkter som skapar ett tydligt mervärde för de olika kundkategorierna på marknaden.

Designs for Duni®

För att stärka varumärket Duni som en innovativ aktör inom design skapades under 2013 Designs for Duni®, ett unikt koncept där Duni utvecklar produkter i samarbete med välkända designers och designhus. Konceptet positionerar Duni som en ledande designpartner hos återförsäljarna. Detta ger möjlighet till avtal med högre marginal och skapar samtidigt starkare attraktionskraft och högre innovationsgrad i sortimentet. Under 2015 lanserades två nya kollektioner framgångsrikt tillsammans med byGraziela och Glööckler, båda välkända på den tyska marknaden.

Kontinuerlig innovation

Produkter i premiumsortimentet Duni ecoecho® tillverkas i innovativa material med tydligt förbättrad miljöprofil jämfört med standardsortimentet. Fokus ligger på egenskaper som resurseffektivitet, förnybarhet, komposterbarhet och ansvarsfullt skogsbruk.

Under 2015 fortsatte Duni att ta fram produkter med hög miljöprofil. Nya lanseringar av matförpackningar gjorda av det banbrytande materialet bioplast genomfördes. Det komposterbara sortimentet av enfärgade servetter och dukar som försetts med den ansedda märkningen OK Compost®, breddades till att även omfatta flertalet designade produkter.

Duni har ett flertal produkter som ersätter linne. I slutet av 2011 lanserades ett helt nytt dukmaterial – Evolin® – som kombinerar textil- och linnedukens upplevelse med engångsproduktens fördelar. Evolin vänder sig till de restauranger och cateringfirmor som idag använder linne. Produkten utgör en av hörnstenarna för framtida tillväxt då allt fler kunder som traditionellt använt linne går över till engångsmaterial.

Marknadsutveckling

De globala ekonomiska utsikterna är en huvudindikator för utvecklingen inom HoReCa-marknaden. Bred ekonomisk tillväxt är positivt för branschen. Det stimulerar konsumtionen inom HoReCa och även efterfrågan på engångsprodukter. Den långsiktiga trenden pekar fortsatt mot fler restaurangbesök och en ökning av antal hotellnätter, i huvudsak drivet av en ökande urbanisering, förändrade konsumtionsmönster och en livsstilsutveckling som innebär att allt fler måltider äts i farten. Nya restaurangkoncept, såsom färdiglagad mat i livsmedelsbutiker, take-away och snabbservice-restauranger fortsätter att öka och tar en allt större marknadsandel. Efter flera år av stagnerande ekonomisk tillväxt är konsumenterna på de mogna europeiska marknaderna mer värdesökande och HoReCa-företagen konkurrerar hårdare för att nå en ännu större andel av de totala måltidstillfällena. På kundsidan sker fortsatt strukturella förändringar inom restaurangindustrin, där restaurangkedjor under gemensamma varumärken växer snabbare än marknaden i övrigt. Det är en utveckling som gynnar Dunis försäljning av kundanpassade koncept.

Dunis produktkategori i detaljhandeln fokuserar främst på lågprisprodukter och egna varumärken. Delar av kategorin har också fått en utökad distribution i nya kanaler så som trädgårdscentra, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker. Detta är återförsäljarkategorier som det förvärvade bolaget Paper+Design framgångsrikt bearbetar.

Ett ytterligare segment av marknaden utgörs av servering till företag och institutioner. Det är framförallt vårdsektorn som tar en större andel av segmentet och marknaden har haft en stabil tillväxt de senaste åren. Här finns en tydlig potential för Duni att skapa tillväxt.

Framtidsutsikter

HoReCa-industrin påverkas i hög grad av förändringar och trender av människors livsstil. Efterfrågan på lång sikt drivs framförallt av förbättrad köpkraft i kombination med ändrade vanor, bland annat att en ökad andel måltider äts utanför hemmet. Därutöver påverkas efterfrågan för Dunis produkter gynnsamt av att fler restauranger väljer att ersätta linne med engångslösningar av premiumkvalitet. Efterfrågan på varumärkesprofilerande engångsartiklar ökar också. Vidare fortsätter trenden mot ökad tillgänglighet och bekvämlighet kopplat till måltider och därför fortsätter take-away alternativen att växa. Denna trend får även stöd av att antalet enmanshushåll ökar och att urbaniseringen fortsätter. Antalet restaurangkedjor som vill profilera sina varumärken genom engångsartiklar ökar också, ett område där Duni är välpositionerat. Vidare fortsätter trenden mot ökad tillgänglighet och bekvämlighet kopplat till måltider och därför fortsätter take-away alternativen att växa.

Rapportering

Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 2015. Föregående år avser räkenskapsåret 2014. Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Den under året avslutade hygienverksamheten har räknats bort från koncernens resultaträkningar, även för jämförelseåren, och finns rapporterad som avvecklad verksamhet på en rad efter årets resultat.

Omstruktureringskostnaderna uppgår till -11 (0) MSEK. Dessa avser i huvudsak organisationsförändringar inom ledningen samt även organisatoriska förändringar och effektiviseringar inom affärsområde Consumer. Omstruktureringskostnaderna har även påverkats positivt av en ersättning avseende skadestånd hänförlig till tiden innan Duni blev börsnoterat. För mer information om omstruktureringskostnader, se Not 9.

Den orealiserade värderingseffekten av valutaderivat som redovisas i det operativa resultatet uppgår till 0 (0) MSEK.

Det operativa resultatet kommenteras i texten fortsättningsvis exklusive dessa jämförelsestörande poster.

Brygga mellan operativt resultat och rörelseresultat

MSEK 2015 2014
Operativt resultat 528 452
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument 0
Omstruktureringskostnader -11 0
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -27 -14
Verkligt värde allokeringar i samband med förvärv -4
Redovisat rörelseresultat (EBIT) 490 433

Omsättning

Dunis nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 4 200 (3 870) MSEK, en försäljningsökning på 8,5 %. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle nettoomsättningen vara 172 MSEK högre än 2014 års utfall, motsvarande en försäljningsökning om 4,4 %. Organisk tillväxt rensat för strukturförändringar uppgår till 1,3 % i fasta växelkurser.

Affärsområde Table Top uppvisar en nettoomsättning på 2 266 (2 179) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsminskning med 0,3 %. Affärsområdet har haft en jämn utveckling under året där många marknader visar tillväxt men där Tyskland haft en svagt vikande trend.

Affärsområde Meal Service nettoomsättning uppgick till 616 (555) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 8,5 %. Fortsatt hög marknadsefterfrågan i de prioriterade segmenten och framgång med produktlanseringar förstärker Meal Service position som innovationsaktör. Utvecklingen har varit positiv i alla marknader.

Inom affärsområdet Consumer uppgick nettoomsättningen till 1 063 (889) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 14,6 %. Affärsområdet har positiva struktureffekter från förvärvet av tyska Paper+Design. 2015 har präglats av en tilltagande osäkerhet i försäljningen där månadsutfallen skiftat kraftigt på de olika marknaderna. Även om den senaste statistiken pekar mot en tillväxt inom detaljhandeln i Euro-området har de enskilda kontrakten en större påverkan på Duni.

Affärsområdet New Markets nettoomsättning uppgick till 207 (195) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsökning med 2,7 %. New Markets har en god utveckling med undantag från Ryssland där efterfrågan fortsätter att minska. Sydostasien växer däremot och det är en fortsatt tilläxt på övriga exportmarknader.

Affärsområde Materials & Services nettoomsättning uppgick till 48 (52) MSEK. I fasta växelkurser motsvarar det en försäljningsminskning med 7,8 %.

Resultat

Det operativa resultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 528 (452) MSEK. Med oförändrade valutakurser från föregående år skulle rörelseresultatet vara 35 MSEK lägre för året. Bruttomarginalen uppgick till 29,6 % (29,3 %) och rörelsemarginalen ökar från 11,7 % till 12,6 %. Det operativa resultatet stärks inom samtliga affärsområden jämfört med föregående år. Trots en blygsam organisk försäljningstillväxt på cirka 50 MSEK, ökar resultatet nästan lika mycket. Detta är en följd av ökad intern effektivitet med relativt lägre kostnader samt besparingar inom produktionsstrukturen.

Finansnettot uppgick till -31 (-19) MSEK. Omräkningseffekterna, främst i RUB, CHF, GBP och NOK, är kraftigt negativa för året jämfört med positiva effekter föregående år. Resultat före skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 459 (414) MSEK.

För räkenskapsåret redovisades en skattekostnad om 113 (113) MSEK. Den effektiva skattesatsen uppgår till 24,6 % (27,2 %). Årets skattekostnad innehåller justeringar och engångseffekter från föregående år på -1,0 (-8,2) MSEK. Under året har den uppskjutna skattefordran relaterad till förlustavdrag reducerats med 29 (40) MSEK.

Årets resultat uppgick till 346 (302) MSEK. Årets resultat för avvecklade verksamheter uppgick till 4 (18) MSEK.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar för kvarvarande verksamheter exklusive förvärv uppgick till 161 (87) MSEK. Cirka 50 MSEK av investeringen i utökad tissuekapacitet i pappersbruket i Skåpafors, på totalt 110 MSEK, är tagen under 2015. Utöver detta är investeringarna främst relaterade till koncernens produktionsanläggningar i Polen, Tyskland och Sverige. Avskrivningar samt återföring av nedskrivning för kvarvarande verksamheter uppgick till 158 (120) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 623 (533) MSEK. Det förbättrade resultatet är en starkt bidragande orsak till det förbättrade kassaflödet men ett lägre arbetande kapital har också bidragit.

Koncernens balansomslutning uppgick per den 31 december till 4 178 (4 328) MSEK.

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 584 MSEK jämfört med 888 MSEK per den 31 december 2014.

Operativa och finansiella risker

Duni är exponerat för ett flertal rörelserisker som det är väsentligt att hantera.

Utvecklingen av attraktiva sortimentskollektioner och i synnerhet julkollektionen är mycket viktig för att Duni ska uppnå en god försäljnings- och resultatutveckling. Duni arbetar med detta genom att ständigt utveckla sitt sortiment. Ungefär 25 % av kollektionen byts ut varje år för att möta och skapa nya trender.

En försämrad konjunktur under en längre period i Europa skulle kunna leda till färre antal restaurangbesök, minskad konsumtion i konsumentledet och ökad priskonkurrens vilket kan påverka volymer och bruttomarginaler.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk. Dessa risker kontrolleras i en övergripande riskhanteringspolicy som fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Se vidare Not 3 beträffande riskhantering.

Rättsliga tvister

Ett fåtal tvister avseende mindre belopp rörande kund- och leverantörsförhållanden är pågående vid bokslutstidpunkten. I årsbokslutet har reserver bokförts som enligt ledningens bedömning täcker eventuellt negativa utfall av dessa tvister. Se vidare Not 35 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

Miljö

Duni arbetar enligt antagen miljöstrategi efter policy och mål omfattande utveckling och information kring produkter, effektiv och kontrollerad produktion samt kunskap och kommunikation ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 är införda och certifierade vid koncernens samtliga produktionsenheter. Leverantörer utvärderas enligt koncernens uppförandekod, som omfattar såväl miljö- som socialt ansvar.

Duni är även FSC®-certifierade, licens-nummer FSC-C014985 (Forest Stewardship Council®) för försäljning, tillverkning och distribution av bland annat servetter, dukar och serveringsartiklar. Detta innebär att Dunis pappersprodukter kommer från ansvarsfullt skogsbruk.

Rexcell Tissue & Airlaid AB bedriver två tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken i svensk lagstiftning. Koncernen har tillstånd för tillverkning av 65 000 ton mjukpapper per år och 52 000 ton torrformerat papper per år vid bruket i Skåpafors och 10 000 ton torrformerat papper i Dals Långed. Bruken har beviljats tillstånd för utsläpp av koldioxid, CO2, av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tilldelningen av utsläppsrätter är 2 237 ton för 2015 i Dals Långed och 19 146 ton för 2015 i Skåpafors. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 2 027 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Totalt har 11 700 ton förbrukats under 2015.

Styrelsens arbete

Sedan årsstämman den 5 maj 2015 består styrelsen av fem ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Styrelsen hade 11 protokollförda möten under året. För ytterligare information om styrelsens arbete, se Bolagsstyrningsrapporten.

Medarbetare

Goda arbetsförhållanden, tydliga mål och ramar i kombination med kontinuerligt stöd till medarbetare, är grundstenar för att skapa tillväxt och lönsamhet. Human Resources (HR) har till uppgift att stödja ledning, chefer och medarbetare för att stimulera medarbetarnas utveckling, öka engagemanget samt driva och samordna förändringsarbete. HR medverkar också i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda. Sedan 2014 har utvecklingsplaner succesivt arbetats fram som innebär att alla i organisationen ska ha tydliga individuella mål som följs upp.

Duni verkar utifrån fyra kärnvärden som ger vägledning i den dagliga verksamheten och tydliggör hur man gör saker på Dunis sätt. Kärnvärdena – Ägarskap, Mervärde, Öppenhet och Vinnarinstinkt – konkretiseras med hjälp av ett antal verksamhetsprinciper som sammantaget syftar till att skapa lönsam tillväxt, organisatorisk effektivitet och förbättrad kundnöjdhet.

Antalet anställda uppgick den 31 december 2015 till 2 082 stycken. Den 31 december 2014 var antalet anställda 2 092 stycken.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

Föreslagna principer för VD och ledande befattningshavare till årsstämman 2016, gällande för 2016 och till nästa årsstämma, är i all väsentlighet överensstämmande med de fastslagna principer som antogs på årsstämman 2015. För information om ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt riktlinjer för ersättning till dessa se Bolagsstyrningsrapporten samt Not 13.

Utländska bolag och filialer

Duni bedriver verksamhet i egen regi och har anställda i 17 europeiska länder samt i Singapore.

Väsentliga händelser efter 31 december 2015

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter balansdagen.