Moderbolagets förvaltningsberättelse

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Moderbolaget, Duni AB, svarar för koncernens försäljning och kundsupport på den nordiska marknaden. Moderbolaget innehåller även koncernledningen samt gemensamma koncernfunktioner, såsom finans, personal, inköp, kommunikation, marknad och IT. Delar av koncernens utvecklingsresurser finns inom moderbolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1 191 (1 166) MSEK. Rörelseresultatet redovisades till -57 (-56) MSEK, och finansnettot till 205 (237) MSEK. I finansnettot ingår erhållna utdelningar från dotterbolag om 127 (95) MSEK samt erhållet koncernbidrag om 72 (118) MSEK. Årets resultat uppgick till 121 (134) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 24 (14) MSEK.

Soliditeten i moderbolaget uppgick vid årsskiftet till 62,1 % (57,5 %). Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2015 till 144 (140) MSEK.

Operativa och finansiella risker i moderbolaget

Moderbolagets risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk.