Styrelsens försäkran och underskrifter

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 2016-03-16

Anders Bülow
Styrelseordförande

Pauline Lindwall
Styrelseledamot

Alex Myers
Styrelseledamot

Pia Rudengren
Styrelseledamot

Magnus Yngen
Styrelseledamot

Per-Åke Halvordsson
Representant PTK

Henry Olsen
Representant LO

Vår revisionsberättelse har avgivits den 16 mars 2016

PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor