Not 10 – Varulager

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Råvaror och förnödenheter 133 127
Varor under tillverkning 7 6 0
Färdigvarulager och handelsvaror 354 362 78 87
Förskott till leverantörer 6 8 4 6
Summa 500 503 82 93

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för koncernen till 2 659 (2014: 2 656) MSEK. Motsvarande post för moderbolaget uppgår till 793 (2014: 775) MSEK.

Koncernens nedskrivningar av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 8 (2014: 11) MSEK. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 4 (2014: 4) MSEK. Återföring av nedskrivningar har skett under 2015 med 10 (2014: 3) MSEK.