Not 13 – Löner och andra ersättningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Löner och andra ersättningar 746 727 84 91
Sociala kostnader 169 165 30 29
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 31 30 23 21
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 12 12
Totalt 958 934 136 141

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda:

2015 2014
MSEK Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader
Styrelse, VD,vVD och andra ledande befattningshavare 29 (9) 6 27 (10) 4
Övriga anställda 717 37 700 38
Koncernen totalt 746 43 727 42

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 5 (2014: 5) personer varav 60 % män (2014: 60 %).

Ledningsgruppens sammansättning har förändrats under året och per den sista december 2015 består ledningsgruppen, inklusive verkställande direktören, av 9 personer (2014: 10) varav 89 % är män (2014: 80 %). Under större delen av 2015 har ledningsgruppen bestått av 11 personer varav 82 % män.

Den 1 mars 2015 ersätter Fredrik Malmgren Ulfert Rott på positionen Production & Supply Chain. Denna roll kommer senare under året att döpas om till Operations.

Den 23 oktober utökar Duni sin koncernledning med en ny roll. Thomas Lööb tillträder som Direktör Corporate Development. Det kommuniceras samtidigt att rollen Commercial Development från och med den 1 januari 2016 inte längre kommer att ingå i Dunis ledningsgrupp och att Leen Amersfort som innehar denna position utgår från koncernledningen och tillträder en annan tjänst inom affärsområde Table Top vid detta datum.

Den 1 december lämnar Maria Wahlgren Duni samt sin befattning som affärsområdeschef Table Top. Hon ersätts av Robert Dackeskog, tidigare affärsområdeschef för Consumer. Tina Andersson tillträder samtidigt tjänsten som affärsområdeschef för Consumer & Corporate Marketing och hennes tidigare roll Corporate Marketing & Communications utgår från och med den 1 december från Dunis koncernledning.

Principer
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ska, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 6 maj 2015, vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus, milersättning och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på årsstämman 2016 är i all väsentlighet samma som gällde för 2015.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 6 maj 2015 ska arvodet till den nuvarande styrelsens ordförande vara 535 000 SEK (tidigare 500 000 SEK) medan arvodet till övriga ledamöter ska vara 285 000 SEK (tidigare 265 000 SEK) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 60 000 SEK (tidigare 55 000 SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 27 500 SEK (tidigare 25 000 SEK) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 115 000 SEK (tidigare 107 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och med 54 000 SEK (tidigare 50 000 SEK) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode och arvode för utskottsarbete.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2015 och 2014.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2015, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Avgångsvederlag Summa
Styrelsens ordföranden – Anders Bülow 603 603
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 305 305
Styrelseledamot – Pia Rudengren 391 391
Styrelseledamot – Alex Myers 331 331
Styrelseledamot -Magnus Yngen 331 331
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 3 782 1 878 66 1 483 7 209
Andra ledande befattningshavare 13 784 3 972 569 4 595 2 667 25 587
Totalt 19 532 5 850 635 6 078 2 667 34 763
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 5 MSEK moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2015 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2016.
2014, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Summa
Styrelsens ordföranden – Anders Bülow 575 575
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 193 193
Styrelseledamot – Pia Rudengren 372 372
Styrelseledamot – Alex Myers 323 323
Styrelseledamot – Magnus Yngen 320 320
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 3 660 1 102 8 1 932 6 702
Andra ledande befattningshavare 13 061 3 276 567 5 397 22 301
Totalt 18 504 4 378 575 7 329 30 786
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser 3 MSEK moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2014 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2015.

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. För verkställande direktören och finansdirektören är den rörliga ersättningen maximerad till 55 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 45 % av grundlönen. Bonussystemet omfattar endast ett år i taget efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 1,5 MSEK för verksamhetsåret 2015 (2014: 1,9 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

Verkställande direktören har en avtalad pensionsålder på 65 år och omfattas av Dunis pensionspolicy för tjänstemän med befattning inom ledningsgruppen med tillägget att på den pensionsgrundande inkomsten utöver 7,5 inkomstbasbelopp betalar Duni 35 % till den alternativa ITP-lösningen. Som pensionsgrundande inkomst räknas även treårssnitt av utbetald bonus. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

De övriga ledande befattningshavarna har avgiftsbestämda pensionsplaner. Två stycken har del i en sedan tidigare stängd pensionsplan dit ingen nyintjäning sker. Med pensionsmedförande lön avses fast årslön jämte semesterersättning samt ett genomsnitt av de tre senaste årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan. Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om den anställde sägs upp av bolaget har denne rätt till ett avgångsvederlag på sex månadslöner vilket också är pensionslönegrundande. Det finns en person som har uppsägningstid på egen begäran på 6 månader och från bolagets sida 12 månader, inget avgångsvederlag.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en är Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Thomas Gustafsson deltar på ersättningsutskottets möten, förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. HR Direktören är sekreterare vid ersättningsutskottets möten. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2015 hade ersättningsutskottet fyra protokollförda möten.