Not 14 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Valutakursvinster 2
Administrativa tjänster 236 225
Realisationsvinst 4
Övriga poster 11 4 9 4
Summa övriga rörelseintäkter 13 4 244 233

 

Samtliga rörelseintäkter avser kvarvarande verksamheter.