Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Valutakursförluster 1 2 0
Avskrivningar 27 14 100 100
Administrativa tjänster 58 57
Övriga poster 11 13 5 6
Summa övriga rörelsekostnader 37 27 164 163

 

Samtliga rörelsekostnader avser kvarvarande verksamheter.