Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde – valutaderivat 0 0 0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet 2 -1 -2 4
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet 2 -1 -2 4
Finansiella poster
Förändring verkligt värde – valutaderivat
Valutakursdifferenser i finansiella poster -17 -13 -9 -13
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster -17 -13 -9 -13
Totala kursdifferenser i resultaträkningen – netto -15 -14 -11 -9

 

Samtliga valutakursdifferenser avser kvarvarande verksamheter.