Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 127 (2014: 95) MSEK.