Not 20 – Aktiekapital samt resultat per aktie

Per den 31 december 2015 bestod aktiekapitalet av 46 999 032 (2014: 46 999 032) stycken aktier. Rösträtt är 1 röst per aktie. Alla per bokslutsdagen registrerade aktier är fullt betalda. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2015 är 1,25 kronor per aktie.

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, vilken följer närmast efter balansräkningen.

Duni har ingen utspädning av aktier för räkenskapsåren 2015 och 2014 då Duni inte haft några utestående konvertibla skuldebrev eller aktieoptioner.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, före och efter utspädning

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2015 2014
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 346 302
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 7,37 6,42

Resultat per aktie för avvecklade verksamheter, före och efter utspädning

Resultat per aktie för avvecklade verksamheter före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2015 2014
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 4 18
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 0,09 0,38
Verksamheterna totalt 7,45 6,80