Not 21 – Immateriella tillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Goodwill
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 463 1 249 2 053 2 053
Investeringar
Ökning genom rörelsesförvärv 1 197
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser -8 17
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 455 1 463 2 053 2 053
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 853 -1 753
Årets avskrivningar -100 -100
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -1 953 -1 853
Utgående bokfört värde 1 455 1 463 100 200
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Övriga immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer
Anskaffningvärden
Ingående anskaffningsvärden 271 25
Investeringar 0
Ökning genom rörelsesförvärv 232
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser -10 15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 261 271 0 0
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -15
Årets avskrivningar -27
Försäljningar och utrangeringar -14
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser 1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 -15 0 0
Utgående bokfört värde 221 256 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Varumärken och licenser
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 61 49 50 48
Investeringar 1 0
Ökning genom rörelseförvärv 8
Försäljningar och utrangeringar -3 -3
Omklassificeringar 6 2 6 2
Omräkningsdifferenser 0 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 61 53 50
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -47 -44 -44 -42
Årets avskrivningar -5 -3 -2 -2
Försäljningar och utrangeringar 3 3
Omklassificeringar 0
Omräkningsdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -48 -47 -43 -44
Utgående bokfört värde 16 14 10 6
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Aktiverade utvecklingskostnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 146 138 113 108
Investeringar 1 2
Ökning genom rörelseförvärv 0
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar -4 -4
Omklassificeringar 9 5 9 5
Omräkningsdifferenser -2 2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 151 146 118 113
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -102 -87 -86 -75
Årets avskrivningar -13 -14 -10 -11
Ökning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar 1 1
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser 1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -113 -102 -96 -86
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -3 -3 -3 -3
Årets nedskrivningar
Utrangering 3 3
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -3 0 -3
Utgående bokfört värde 38 41 22 23
Immateriella tillgångar totalt 1 730 1 774 132 229

Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid införde EU 2005 ett system för utsläppsrättigheter. För perioden 2013 till och med 2020 har Rexcell Tissue & Airlaid AB tilldelats totalt 166 246 ton. 2015 är tilldelningen för Dals Långed 2 237 ton och Skåpafors 19 146 ton. Tilldelningen kommer att successivt minska fram till 2020. År 2020 är tilldelningen för Dals Långed 2 027 ton/år och Skåpafors 17 349 ton/år. Totalt har 11 700 ton förbrukats 2015 och 13 057 ton 2014. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Nedskrivningstest av goodwill har utförts vid räkenskapsårens slut 2015-12-31 och 2014-12-31. Vid införande av IFRS har fördelning av koncernens goodwillposter skett genom användande av fördelningsnycklar, se Not 4.2.

Under 2014 förvärvade Duni Paper+Design Group och det uppstod en förvärvsgoodwill på 197 MSEK. Under 2013 förvärvade Duni tillgångarna i Song Seng Associates Pte Ltd och en förvärvsgoodwill på 50 MSEK uppstod. För mer information, se tidigare årsredovisningar.

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per affärsområde enligt nedan:

MSEK 2015 2014
Table Top 1 199 1 199
Consumer 199 206
New Markets 58 58
Summa 1 455 1 463

Den 1 januari 2014 rapporterar Duni fem segment istället för tidigare tre. Den goodwill som tidigare hänförts till segmentet Professional tillhör nu Table Top.

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker innevarande år samt en femårsperiod. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för branschen som helhet.

Tabellen nedan visar vilken tillväxttakt (i genomsnitt) som använts i beräkningen för respektive affärsområde:

 

Tillväxttakt År 1 År 2-5 Bortom prognosperioden
Table Top 2 % 2 % 1 %
Consumer 3 % 2 % 1 %
New Markets 5 % 3 % 1 %

 

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är i huvudsak vinstmarginal, tillväxttakt och nominell diskonteringsränta inom spannet 8,1 % – 10,9 % där den lägre procentsatsen används för affärsområde Table Top (2014: 11 % – 13 %). Diskonteringsräntan före skatt är använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Företagsledningen har fastställt vinstmarginal och tillväxttakt baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker i affärsområdet.

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.