Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 368 289 120 120
Investeringar 11 1
Ökning genom rörelseförvärv 60
Försäljningar och utrangeringar -2 0
Omklassificeringar 4 4
Omräkningsdifferenser -10 13
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 371 368 120 120
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -126 -116 -102 -102
Årets avskrivningar -10 -8 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Omklassificeringar 0 -1
Omräkningsdifferenser 1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -135 -126 -103 -102
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -16 -16 -16 -16
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning 8 8
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 -16 -8 -16
Utgående bokfört värde 228 226 9 1
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 49 35 2 2
Investeringar 2 2
Ökning genom rörelseförvärv 12
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser -1 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 49 2 2
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar 12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 12 12
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar -9 -9
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 0
Utgående bokfört värde 40 49 5 14
Byggnader, mark och markanläggningar 268 275 14 15

 

Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.