Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 627 1 550 50 47
Investeringar 23 12 1 3
Ökning genom rörelseförvärv 38
Försäljningar och utrangeringar -14 -52 0 -3
Omklassificeringar 35 35 2 3
Omräkningsdifferenser -33 44
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 638 1 627 53 50
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 126 -1 069 -38 -35
Årets avskrivningar -79 -77 -3 -4
Försäljningar och utrangeringar 8 50 0 1
Omklassificeringar 1
Omräkningsdifferenser 23 -31
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 174 -1 126 -42 -38
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -45 -45
Årets nedskrivningar -2 -3
Återföring av nedskrivning 5
Omräkningsdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -42 -45 -3 0
Utgående bokfört värde 422 456 8 11

Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 5 (2014: 4) MSEK i anskaffningsvärde och 2 (2014: 2) MSEK i ackumulerad avskrivning.

Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.