Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 291 279 23 22
Investeringar 19 14 0 0
Ökning genom rörelseförvärv 7
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar och utrangeringar -6 -28 -2 0
Omklassificeringar 3 5 2 1
Omräkningsdifferenser -11 15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 296 291 23 23
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -220 -217 -21 -19
Årets avskrivningar -22 -19 -2 -2
Försäljningar och utrangeringar 5 28 2 0
Ökning genom avyttring 0
Omklassificeringar 0
Omräkningsdifferenser 9 -11
Utgående ackumulerade avskrivningar -228 -220 -21 -21
Utgående bokfört värde 68 72 3 3