Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 69 55 3 3
Investeringar 108 59 22 11
Ökning genom rörelseförvärv 0 4
Minskning genom avyttring 0
Försäljningar 0 -1 -1
Omklassificeringar -57 -50 -19 -11
Omräkningsdifferenser -1 2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 69 6 3
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -21 -21 -1 -1
Årets nedskrivningar
Utrangering av nedskrivning 1 1
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -20 -21 0 -1
Utgående bokfört värde 99 48 6 2