Not 27 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Lånefordringar 2 1 0 0
Finansiella fordringar hos koncernföretag 1 436 1 654
Summa andra långfristiga fordringar 2 1 1 436 1 654

Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.