Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Kundfordringar 660 743 91 96
Fordringar hos koncernföretag 52 42
Övriga fordringar 79 69 19 17
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 65 109
Summa kundfordringar och andra fordringar 739 812 227 264

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Fordringar på leverantörer 11 8
Momsfordran 45 41 19 17
Factoring 7 9
Övriga fordringar 16 11 0 0
Summa övriga fordringar 79 69 19 17

Kreditexponering:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna 601 667 89 91
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna 56 76 3 5
Kundfordringar nedskrivna 21 23 1 1
Reserv för osäkra kundfordringar -18 -23 -1 -1
Totalt kundfordringar 660 743 91 96

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 41 % (2014: 33 %) av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 4,9 % (2014: 5,0 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Mindre än 1 månad 44 56 1 5
1-3 månader 12 19 1 1
3-6 månader 0 0 0 0
mer än 6 månader 0 1 0 0
Summa 56 76 3 5

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 24 MSEK per den 31 december 2015 (2014: 23 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Mindre än 3 månader 1 5
3-6 månader 5 4
Mer än 6 månader 15 14 1 1
Summa 21 23 1 1

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Vid årets ingång 23 12 1 1
Reservering för osäkra fordringar 6 16 0 0
Fordringar som skrivits bort under året -1 -2 0 0
Återförda outnyttjade belopp -9 -4 0 0
Vid årets utgång 18 23 1 1

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
SEK 32 63 31 35
EUR 438 492 15 15
GBP 79 70
DKK 28 25 28 25
NOK 17 21 17 21
PLN 20 22 0
Andra valutor* 46 50 0
Summa 660 743 91 96

*Andra valutor avser bland annat CHF, CZK, RUB, SGD, USD mm.