Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Förutbetalda hyror 3 3 1 1
Förutbetalda försäkringar 7 6 2
Förutbetalda pensioner 5 5 4 4
Förutbetalda katalogkostnader 4 3 2 3
Övriga poster 15 14 5 4
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 31 15 12