Not 31 – Upplåning

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Långfristig
Banklån 537 537
Skulder till koncernbolag 231 235
Checkräkningskredit 12 8 0 0
Summa långfristig upplåning 549 8 768 235
Kortfristig
Banklån 818 818
Summa kortfristig upplåning 0 818 0 818
Summa upplåning 549 826 768 1 053

Utestående lånefacilitet förfaller i april 2018, periodförfallet eller så kallad rullning av dragna lån sker dock löpande. Genomsnittlig ränta på banklån var 0,842 % per år (2014: 1,063 % per år).

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:

MSEK 2015 2014
6 månader eller mindre 0 381
6-12 månader 0 57
mer än 1 år 537 381
Summa 537 818

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2015-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Verkliga värden Nuvarande finansiering

Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 549 (2014: 826) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid varje ny låneperiod. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

2015 2014
MSEK
Redovisat värde Nominellt värde Redovisat värde Nominellt värde
Banklån 537 537 818 818
Checkräkningskredit 12 12 8 8
Leasing 3 3 3 3
Summa 552 552 829 829

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK 2015 2014
EUR 540 821
Andra valutor 12 8
Summa 552 829

Banklån

Duni har en revolving kreditfacilitet om nominellt 130 MEUR. Detta lån löper till april 2016. Duni har även ett kreditavtal på 20 MEUR som löper till maj 2016. Duni är i slutförhandling avseende en ny finansieringslösning. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning, plus en marginal.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat en checkräkningskredit uppgående till nominellt 81 MSEK.
Utnyttjade beloppet per den 2015-12-31 var 12 MSEK.