Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Tillgångar
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 2 587 2 625 162 260
Uppskjuten skattefordran 96 139 60 87
Övriga finansiella anläggningstillgångar 766 772
Varulager 500 503 82 93
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 31 15 12
Summa icke finansiella tillgångar 3 216 3 298 1 085 1 224
Låne- och kundfordringar
Andra långfristiga fordringar 1 1 0 0
Kundfordringar 660 743 91 96
Skattefordringar 15 11 5 5
Övriga fordringar 79 70 19 17
Fordringar hos koncernföretag 1 553 1 804
Likvida medel / Kassa och bank 203 205 144 140
Summa låne- och kundfordringar 958 1 029 1 812 2 063
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 4 1 4 1
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 4 1 4 1
Summa tillgångar 4 178 4 328 2 901 3 288

Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som ”Derivat som används för säkringsändamål” samt ”Tillgängliga för försäljning”.

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Skulder
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld 117 122
Avsättning till pensioner 236 266 104 107
Avsättning till omstruktureringsreserv 10 4 3 1
Summa icke finansiella skulder 363 392 107 108
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit 12 8 0 0
Banklån 537 818 537 818
Leverantörsskulder 352 341 62 64
Skatteskulder 66 29
Övriga skulder 89 96 11 11
Skulder till koncernbolag 292 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 406 434 82 87
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 1 462 1 726 984 1 273
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument 7 6 7 6
Summa derivat som används för säkringsändamål 7 6 7 6
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 0 11 0 11
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 11 0 11
Summa skulder 1 832 2 135 1 099 1 398