Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Upplupna kostnader till personal 130 146 36 39
Upplupna räntekostnader 0 1 0 0
Upplupna kostnadsfakturor 78 80 23 19
Upplupna skulder till kunder 174 185 20 24
Övriga poster 25 22 3 5
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 406 434 82 87