Not 35 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Koncernen eller moderbolaget har inga ställda säkerheter under 2015 eller 2014.
Eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Garantier 76 53 74 51
FPG/PRI 3 3 2 2
Summa eventualförpliktelser 79 56 76 53

Av garantierna i moderbolaget är 64 (2014: 50) MSEK ställda till förmån för koncernföretag. Garantierna i moderbolaget avser i huvudsak lokala tullverk om 10 (2014: 12) MSEK.

Duni har en miljöpolicy och har implementerat kontrollsystem som hjälper Duni att tillse att miljölagstiftningen efterlevs. Duni anser att den befintliga verksamheten och produktionsanläggningarna i allt väsentligt uppfyller kraven i miljö lagar och -bestämmelser som Duni omfattas av men Duni kan inte garantera att idag okända skyldigheter, exempelvis sanering eller återställande av egendom som ägs eller tidigare har ägts av Duni, inte kan komma att uppstå i framtiden. Dialog pågår med ansvariga myndigheter rörande ansvarsfördelning och teknisk undersökning av misstänkt historisk markförorening på en av Duni AB ägda fastigheter.

Genom ett infusionerat bolag, som inte längre är i koncernens ägo, blev Duni AB part i en förundersökning avseende misstänkt historisk markförorening. En teknisk undersökning är avslutad och beslut har även kommit från myndigheten att Duni inte bär risken.

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av ovanstående typer av eventualförpliktelser.