Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Avskrivningar 158 133 118 119
Nedskrivningar lager 2 1
Omstruktureringar 6 -17 2 6
Avsättning till pensioner -18 -16 4 5
Värdeförändring derivat 0 0
Övrigt 3 -4 3 5
Avvecklade versamheter 0 2
Summa 149 98 129 136