Not 37 – Åtaganden

Operationella leasingavtal

Duni hyr ett antal kontor och lagerlokaler samt personbilar i huvudsak till försäljningsorganisationen. Därutöver hyrs ett antal maskiner i produktionsverksamheten. Avtalen avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Villkoren är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Förfaller till betalning inom ett år 55 57 9 10
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 119 118 9 6
Förfaller till betalning senare än fem år 14 21
Summa 188 196 18 16
Därav leasingkontrakt tecknade under året 34 25 15 7

 

Totala kostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 77 (2014: 76) MSEK i koncernen samt 22 (2014: 21) MSEK i moderbolaget.

Finansiella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Förfaller till betalning inom ett år 2 1
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 6 2
Summa 9 3 0 0
Nuvärdet av framtida leasingavgifter 9 3 0 0