Not 5 – Segmentinformation

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut. Sedan den 1 januari 2014 är verksamheten i Duni indelad i fem rörelsesegment.

Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Table Top, Meal Service, Consumer, New Markets och Materials & Services som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang och catering. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen företag med verksamhet inom restaurang, catering eller matproduktion.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln.

Affärsområde Materials & Services utgörs av de delar som inte inryms under de övriga affärsområdena. Till största delen innehåller affärsområdet externförsäljning av tissue där Duni sedan tidigare beslutat att avveckla hygienförsäljningen under det första kvartalet 2015. Hygienverksamheten redovisas som avvecklad verksamhet. Affärsområdets samt koncernens resultaträkningar har räknats om och innehåller endast kvarvarande verksamheter. Hygienförsäljningen utgjorde 88 % av Materials & Services under 2014.

Affärsområdena med undantag för Materials & Services har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design- och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av de båda affärsområdena. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna. Den goodwill som redovisats i det tidigare affärsområdet Professional har, mot bakrund av goodwillens ursprung, i allt väsentligt allokerats till Table Top medan den goodwill som var hänförlig till förvärvet av Song Seng har allokerats till New Markets.

Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer verksamheten uppdelad på de fem affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det operativa rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.

Rörelsesegment

2015, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Materials & Services Ofördelat Kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter TOTALT
Totala intäkter 2 266 616 1 070 207 654 4 813 83 4 896
Intäkter från andra segment 0 7 606 613 0 613
Intäkter från externa kunder 2 266 616 1 063 207 48 0 4 200 83 4 283
Operativt resultat 392 33 84 15 4 528 5 533
Jämförelsestörande poster -4 1 -31 -3 0 -37 -1 -38
Redovisat rörelseresultat 388 34 53 12 4 0 490 5 495
Finansiella intäkter 2 0 2
Finansiella kostnader -33 0 -33
Inkomstskatt -113 -1 -114
Årets resultat 346 4 350
Summa tillgångar 2 657 183 1 128 169 41 4 178
Summa skulder 796 70 316 70 28 553 1 833
Investeringar 102 7 42 3 4 158
Avskrivningar -73 -7 -68 -5 -2 -155

 

2014, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Materials & Services Ofördelat Kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter TOTALT
Totala intäkter 2 179 555 890 195 610 4 429 379 4 808
Intäkter från andra segment 1 0 558 559 0 559
Intäkter från externa kunder 2 179 555 889 195 52 0 3 870 379 4 249
Operativt resultat 373 19 54 1 4 452 23 475
Jämförelsestörande poster 0 0 -18 -3 2 -19 0 -19
Redovisat rörelseresultat 373 19 36 -1 6 0 433 23 456
Finansiella intäkter 5 0 5
Finansiella kostnader -24 0 -24
Inkomstskatt -113 -5 -118
Årets resultat 302 17 319
Summa tillgångar 2 687 183 1 199 163 96 4 328
Summa skulder 754 94 329 63 67 828 2 135
Investeringar 46 11 27 2 2 88
Avskrivningar -75 -6 -46 -4 -4 -135

Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Se tabell nedan för dessa poster.

MSEK 2015 2014
Jämförelsestörande poster
Operativt resultat 528 452
Omstruktureringskostnader -11 0
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument 0
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -27 -14
Verkligt värde allokeringar i samband med rörelseförvärv -4
Redovisat rörelseresultat 490 433

De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.

MSEK 2015 2014
Ofördelade skulder
Checkräkningskredit 12 8
Leasing 3 3
Banklån 537 818
Summa ofördelade skulder 553 828

Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:

MSEK 2015 2014
Produktgrupper
Servetter 2 113 1 901
Bordsdukar 870 871
Ljus 187 181
Serveringsprodukter 439 405
Förpackningslösningar 336 307
Övrigt 255 205
Intäkter från externa kunder, kvarvarande verksamheter 4 200 3 870
Intäkter från avvecklade verksamheter 83 379
Totala intäkter 4 283 4 249

Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:

MSEK 2015 2014
Intäkter
Sverige 317 298
Övriga Norden 486 492
Tyskland 1 368 1 359
Övriga centrala Europa 1 204 1 049
Södra och östra Europa 594 487
Övriga världen 231 185
Intäkter från externa kunder, kvarvarande verksamheter 4 200 3 870
Intäkter från avvecklade verksamheter 83 379
Totala intäkter 4 283 4 249

Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:

MSEK 2015 2014
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Sverige 1 489 1 453
Tyskland 901 977
Övriga centrala Europa 1 2
Södra och östra Europa 113 108
Övriga världen 82 85
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar 2 587 2 625

Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:

Moderbolag, MSEK 2015 2014
Rörelsesegment
Table Top 600 578
Meal Service 354 330
Consumer 199 184
New Markets 32 29
Materials & Services 7 45
Summa nettoomsättning 1 191 1 166
Moderbolag, MSEK 2015 2014
Geografiska områden
Norden 723 719
Centrala Europa 327 314
Södra och östra Europa 141 133
Övriga världen 0
Summa nettoomsättning 1 191 1 166