Not 6 – Inköp och försäljning mellan koncernbolag

Inköp och försäljning mellan koncernföretag uppgick till 2 871 (2014: 2 655) MSEK. Moderbolaget har sålt varor till dotterbolag för 439 (2014: 419) MSEK och köpt varor från dotterbolag till ett värde av 687 (2014: 598) MSEK. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.