Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.

Koncernen
MSEK Not 2015 2014
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete 717 690
Råmaterial och förbrukningsmaterial 880 702
Kostnad för ersättning till anställda 13 984 935
Av- och nedskrivningar 8 156 135
Övriga kostnader 985 979
Summa kvarvarande rörelsekostnader 3 722 3 441
Summa avvecklade rörelsekostnader 77 360

Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.