Not 8 – Avskrivningar

Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Goodwill 100 100
Kundrelationer 27 14
Aktiverade utvecklingskostnader 13 14 10 11
Varumärken och licenser 5 3 2 2
Byggnader och markanläggningar 10 8 0 0
Maskiner och inventarier 101 96 5 6
Totala avskrivningar kvarvarande verksamheter 156 135 119 119
Totala avskrivningar avvecklade verksamheter 0 2

Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Kostnad för sålda varor 95 91 2 4
Försäljningskostnader 7 2
Administrationskostnader 26 27 15 14
Forsknings- och utvecklingskostnader 1 1 1 1
Övriga rörelsekostnader 27 14 100 100
Totala avskrivningar 156 135 119 119

Avskrivningar som redovisas under rubriken övriga rörelsekostnader för moderbolaget i tabellen ovan avser i sin helhet avskrivningar på goodwill.

Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Aktiverade utvecklingskostnader
Byggnader och markanläggningar 1 1
Maskiner och inventarier 2 3
Pågående nyanläggningr och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Totala nedskrivningar 3 0 4 0

Samtliga nedskrivningar avser kvarvarande verksamheter.

Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Försäljningskostnader
Övriga rörelsekostnader 3 4
Totala nedskrivningar 3 0 4 0