Not 9 – Omstruktureringskostnad – Avsättning till omstruktureringsreserv

Omstruktureringskostnaderna uppgår till 11 (0) MSEK. Dessa avser i huvudsak organisationsförändringar inom ledningen samt även organisatoriska förändringar och effektiviseringar inom affärsområde Consumer. Omstruktureringskostnaderna har även påverkats positivt av en ersättning avseende skadestånd hänförlig till tiden innan Duni blev börsnoterat.

Omstruktureringskostnaderna ingår i respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Kostnad för sålda varor 5 1 0 1
Försäljningskostnader 7 2 1
Administrationskostnader 4 3
Övriga rörelsekostnader -6 -2 -5 -1
Total omstruktureringskostnad 11 0 -1 0

Avsättning till omstruktureringsreserv:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2015 2014 2015 2014
Ingående balans omstruktureringsreserv 4 21 1 5
Utnyttjade reserver -10 -19 -1 -4
Återföring av reserv -1 -1 -1 -1
Årets avsättningar 17 3 4 1
Utgående balans omstruktureringsreserv 10 4 3 1
Varav kort del 10 4 3 1