Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 1 455 1 463 1 249 1 199 1 199
Övriga immateriella anläggningstillgångar 275 311 78 51 57
Materiella anläggningstillgångar 857 851 723 744 830
Finansiella anläggningstillgångar 98 140 180 219 243
Summa anläggningstillgångar 2 684 2 765 2 230 2 213 2 329
Varulager 500 503 434 387 470
Kundfordringar 660 743 658 624 663
Övriga fordringar 131 69 148 126 134
Likvida medel 203 205 225 181 85
Summa omsättningstillgångar 1 494 1 563 1 465 1 318 1 352
SUMMA TILLGÅNGAR 4 178 4 328 3 695 3 531 3 681
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 345 2 193 2 099 1 985 2 082
Långfristiga finansiella skulder 559 17 492 576 26
Övriga långfristiga skulder 353 388 263 275 212
Summa långfristiga skulder 912 405 755 851 238
Leverantörsskulder 352 341 348 301 302
Kortfristiga finansiella skulder 829 633
Övriga kortfristiga skulder 568 561 493 394 426
Summa kortfristiga skulder 920 1 731 841 695 1 361
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 178 4 328 3 695 3 531 3 681