Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill  1 455 1 463 1 249 1 199 1 199
Övriga immateriella anläggningstillgångar  275 311 78 51 57
Materiella anläggningstillgångar  857 851 723 744 830
Finansiella anläggningstillgångar  98 140 180 219 243
Summa anläggningstillgångar  2 684 2 765 2 230 2 213 2 329
Varulager  500 503 434 387 470
Kundfordringar  660 743 658 624 663
Övriga fordringar  131 69 148 126 134
Likvida medel  203 205 225 181 85
Summa omsättningstillgångar  1 494 1 563 1 465 1 318 1 352
SUMMA TILLGÅNGAR  4 178 4 328 3 695 3 531 3 681
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  2 345 2 193 2 099 1 985 2 082
Långfristiga finansiella skulder  559 17 492 576 26
Övriga långfristiga skulder  353 388 263 275 212
Summa långfristiga skulder  912 405 755 851 238
Leverantörsskulder  352 341 348 301 302
Kortfristiga finansiella skulder  – 829 633
Övriga kortfristiga skulder  568 561 493 394 426
Summa kortfristiga skulder  920 1 731 841 695 1 361
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 178 4 328 3 695 3 531 3 681