Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR 12345
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill  1 455 1 463
Kundrelationer  221 256
Aktiverade utvecklingskostnader  38 41
Varumärken och licenser  16 14
Summa immateriella anläggningstillgångar  1 730 1 774
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22  268 275
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23  422 456
Inventarier, verktyg och installationer 24  68 72
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25  99 48
Summa materiella anläggningstillgångar  857 851
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19  96 139
Andra långfristiga fordringar 27  2 1
Summa finansiella anläggningstillgångar  98 140
Summa anläggningstillgångar  2 684 2 765
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter  133 127
Varor under tillverkning  7 6
Färdigvarulager och handelsvaror  354 362
Förskott till leverantörer  6 8
Summa varulager  500 503
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 660 743
Derivatinstrument 29  4 1
Skattefordringar  15 11
Övriga fordringar 28  79 69
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30  33 31
Summa kortfristiga fordringar  790 855
Likvida medel  203 205
Summa omsättningstillgångar  1 494 1 563
SUMMA TILLGÅNGAR    4 178 4 328
EGET KAPITAL OCH SKULDER 12345
Eget kapital
Aktiekapital 20  59 59
Övrigt tillskjutet kapital  1 681 1 681
Reserver  66 63
Balanserad vinst inklusive årets resultat  539 389
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  2 345 2 193
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31  12 8
Banklån 31  537
Finansiell leasingskuld  3 3
Derivat 29 7 6
Uppskjuten skatteskuld 19  117 122
Avsättningar till pensioner 33  236 266
Summa långfristiga skulder 912 405
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  352 341
Skatteskulder  66 29
Banklån 31  – 818
Derivatinstrument 29  0 11
Övriga skulder  86 94
Avsättning till omstruktureringsreserv 9  10 4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34  406 434
Summa kortfristiga skulder  920 1731
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 178 4 328
Ställda säkerheter 35  –
Eventualförpliktelser 35  79 56