Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 1 455 1 463
Kundrelationer 221 256
Aktiverade utvecklingskostnader 38 41
Varumärken och licenser 16 14
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 730 1 774
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 268 275
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 422 456
Inventarier, verktyg och installationer 24 68 72
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 99 48
Summa materiella anläggningstillgångar 857 851
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 96 139
Andra långfristiga fordringar 27 2 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 98 140
Summa anläggningstillgångar 2 684 2 765
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 133 127
Varor under tillverkning 7 6
Färdigvarulager och handelsvaror 354 362
Förskott till leverantörer 6 8
Summa varulager 500 503
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 660 743
Derivatinstrument 29 4 1
Skattefordringar 15 11
Övriga fordringar 28 79 69
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 33 31
Summa kortfristiga fordringar 790 855
Likvida medel 203 205
Summa omsättningstillgångar 1 494 1 563
SUMMA TILLGÅNGAR 4 178 4 328
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2, 3, 4, 5
Eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 66 63
Balanserad vinst inklusive årets resultat 539 389
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 345 2 193
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31 12 8
Banklån 31 537
Finansiell leasingskuld 3 3
Derivat 29 7 6
Uppskjuten skatteskuld 19 117 122
Avsättningar till pensioner 33 236 266
Summa långfristiga skulder 912 405
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 352 341
Skatteskulder 66 29
Banklån 31 818
Derivatinstrument 29 0 11
Övriga skulder 86 94
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 10 4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 406 434
Summa kortfristiga skulder 920 1731
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 178 4 328
Ställda säkerheter 35
Eventualförpliktelser 35 79 56