Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK Aktie- kapital Reserv-fond Omräknings-reserv Kassaflödes-reserv Uppskriv-ningsfond Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2014-01-01 59 11 6 -1 13 1 865 1 951
Totalresultat
Årets totalresultat -2 -4 134 128
Summa årets totalresultat 0 0 -2 -4 0 134 128
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2013 -188 -188
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -188 -188
Ingående balans 2015-01-01 59 11 4 -5 13 1 811 1 891
Totalresultat
Årets totalresultat 3 -1 121 123
Summa årets totalresultat 0 0 3 -1 121 123
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2014 -211 -211
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -211 -211
Utgående balans 2015-12-31 59 11 7 -7 13 1 719 1 802

Ackumulerade omräkningsdifferenser i moderbolaget som redovisats direkt mot eget kapital uppgår till 33 MSEK (2014: 30).