Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Kassaflödes-reserv Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat Summa eget kapital
Ingående balans 2014-01-01 59 1 681 49 -1 13 298 2 099
Totalresultat
Årets resultat 6 -4 279 281
Summa årets totalresultat 0 0 6 -4 0 279 281
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2013 -188 -188
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -188 -188
Ingående balans 2015-01-01 59 1 681 55 -5 13 389 2 193
Totalresultat
Årets resultat 4 -1 361 364
Summa årets totalresultat 0 0 4 -1 0 361 364
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2014 -211 -211
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -211 -211
Utgående balans 2015-12-31 59 1 681 59 -6 13 539 2 345

* Verkligt värde reserv avser omvärdering av mark enligt tidigare redovisningsprinciper. Det omvärderade beloppet antogs som anskaffningsvärde i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1.