Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter  490 433
Rörelseresultat från avvecklade verksamheter 5 23
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 149 97
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avvecklade verksamheter 0 2
Erhållen ränta 2 5
Erlagd ränta -13 -14
Betald inkomstskatt -44 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 589 541
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -23 -16
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar 18 -13
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar  -16 23
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 51 -16
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder  -6 10
Avvecklade verksamheter förändring rörelsekapital 11 4
Kassaflöde från den löpande verksamheten  623 533
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425  -162 -88
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 -2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 3
Föräljning av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av dotterbolag  – -397
Förändring av andra långfristiga fordringar  0 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten  -161 -484
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare  -211 -188
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder 1 -17
Amortering av skuld  -382 -834
Upptagna lån  130 967
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten  -462 -72
Årets kassaflöde    0 -23
Likvida medel vid årets ingång  205 225
Kursdifferens i likvida medel  -2 3
Likvida medel vid årets utgång  203 205