Rapport över totalresultat för moderbolaget

MSEK 2015 2014
Årets resultat  121 134
Övrigt totalresultat*  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter**  3 -2
Kassaflödessäkring  -1 -4
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt  2 -6
Årets summa totalresultat  123 128
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  123 128

* Moderbolaget har inget totalresultat klassificerat som; poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

**Avser en turkisk filial vilken inte har någon skatteeffekt.