Rapport över totalresultat för moderbolaget

MSEK 2015 2014
Årets resultat 121 134
Övrigt totalresultat*
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter** 3 -2
Kassaflödessäkring -1 -4
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt 2 -6
Årets summa totalresultat 123 128
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 123 128

* Moderbolaget har inget totalresultat klassificerat som; poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

**Avser en turkisk filial vilken inte har någon skatteeffekt.