Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2015 2014
Intäkter 5, 6 1 191 1 166
Kostnad för sålda varor 6, 8, 9, 10 -1 046 -1 020
Bruttoresultat 145 147
Försäljningskostnader 8, 9 -122 -130
Administrationskostnader 8, 9, 11 -154 -137
Forsknings- och utvecklingskostnader 8 -6 -6
Övriga rörelseintäkter 14 244 233
Övriga rörelsekostnader 8, 15 -164 -163
Rörelseresultat 16 -57 -56
Resultat från finansiella poster 16, 17
Intäkter från andelar i koncernföretag 18 198 213
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 32 36
Räntekostnader och liknande kostnader -25 -13
Finansiella poster netto 205 237
Resultat efter finansiella poster 148 180
Skatt på årets resultat 19 -27 -46
Årets resultat 121 134