Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2015 2014
Intäkter 56  1 191 1 166
Kostnad för sålda varor 68910  -1 046 -1 020
Bruttoresultat  145 147
Försäljningskostnader 89  -122 -130
Administrationskostnader 8911  -154 -137
Forsknings- och utvecklingskostnader 8  -6 -6
Övriga rörelseintäkter 14  244 233
Övriga rörelsekostnader 815  -164 -163
Rörelseresultat 16  -57 -56
Resultat från finansiella poster 1617
Intäkter från andelar i koncernföretag 18  198 213
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  32 36
Räntekostnader och liknande kostnader  -25 -13
Finansiella poster netto  205 237
Resultat efter finansiella poster    148 180
Skatt på årets resultat 19  -27 -46
Årets resultat  121 134