Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 100 200
Aktiverade utvecklingskostnader 22 23
Varumärken och licenser 10 6
Summa immateriella anläggningstillgångar 132 229
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 14 15
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 8 11
Inventarier, verktyg och installationer 24 3 3
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 6 2
Summa materiella anläggningstillgångar 30 31
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 26, 38 766 772
Uppskjuten skattefordran 19 60 87
Andra långfristiga fordringar, internt 27 1 436 1 654
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 262 2 513
Summa anläggningstillgångar 2 424 2 773
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning 0
Färdigvarulager och handelsvaror 78 87
Förskott till leverantörer 4 6
Summa varulager 82 93
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 91 96
Derivatinstrument 29 4 1
Fordringar hos koncernföretag 28 52 42
Skattefordringar 5 5
Övriga fordringar 28 19 17
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 15 12
Summa kortfristiga fordringar 187 173
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28 65 109
Kassa och bank 144 140
Summa omsättningstillgångar 477 515
SUMMA TILLGÅNGAR 2 901 3 288
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Reservfond 11 11
Uppskrivningsfond 13 13
Summa bundet eget kapital 83 83
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 598 1 674
Årets resultat 121 134
Summa fritt eget kapital 1 719 1 808
Summa eget kapital 1 802 1 891
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33 104 107
Summa avsättningar 104 107
Långfristiga skulder 31
Banklån 31 537
Övriga långfristiga skulder 29 7 6
Summa långfristiga skulder 544 6
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 62 64
Skulder till koncernbolag 292 293
Banklån 31 818
Derivatinstrument 29 0 11
Övriga skulder 11 11
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 3 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 82 87
Summa kortfristiga skulder 451 1 290
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 901 3 288
Ställda säkerheter 35
Ansvarsförbindelser 35 76 53