Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR 12345
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill  100 200
Aktiverade utvecklingskostnader  22 23
Varumärken och licenser  10 6
Summa immateriella anläggningstillgångar  132 229
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22  14 15
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23  8 11
Inventarier, verktyg och installationer 24  3 3
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25  6 2
Summa materiella anläggningstillgångar  30 31
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2638  766 772
Uppskjuten skattefordran 19  60 87
Andra långfristiga fordringar, internt 27  1 436 1 654
Summa finansiella anläggningstillgångar  2 262 2 513
Summa anläggningstillgångar    2 424 2 773
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning  0
Färdigvarulager och handelsvaror  78 87
Förskott till leverantörer  4 6
Summa varulager  82 93
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28  91 96
Derivatinstrument 29  4 1
Fordringar hos koncernföretag 28  52 42
Skattefordringar  5 5
Övriga fordringar 28  19 17
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30  15 12
Summa kortfristiga fordringar  187 173
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28  65 109
Kassa och bank  144 140
Summa omsättningstillgångar  477 515
SUMMA TILLGÅNGAR  2 901 3 288
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20  59 59
Reservfond  11 11
Uppskrivningsfond  13 13
Summa bundet eget kapital  83 83
Fritt eget kapital
Balanserad vinst  1 598 1 674
Årets resultat  121 134
Summa fritt eget kapital    1 719 1 808
Summa eget kapital  1 802 1 891
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33  104 107
Summa avsättningar  104 107
Långfristiga skulder 31
Banklån 31  537
Övriga långfristiga skulder 29 7 6
Summa långfristiga skulder 544 6
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  62 64
Skulder till koncernbolag  292 293
Banklån 31  – 818
Derivatinstrument 29  0 11
Övriga skulder 11 11
Avsättning till omstruktureringsreserv 9  3 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34  82 87
Summa kortfristiga skulder  451 1 290
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    2 901 3 288
Ställda säkerheter 35  –
Ansvarsförbindelser 35  76 53