Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat -57 -56
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 129 136
Erhållen ränta 32 36
Erhållna utdelningar 127 95
Erlagd ränta -25 5
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 206 216
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 10 -5
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -12 4
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -11 -5
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 1 12
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 0 -14
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 208
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21 -15 -7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -11 -7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag 301 -346
Förändring av icke räntebärande fordringar 0 6
Förvärv av dotterbolag -2
Förändring av räntebärande fordringar 0 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten 275 -354
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -211 -188
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder -2 177
Amortering av skuld -382 -834
Upptagna lån 130 967
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -465 122
Årets kassaflöde 4 -24
Likvida medel vid årets ingång 140 164
Likvida medel vid årets utgång 144 140