Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat  -57 -56
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36  129 136
Erhållen ränta  32 36
Erhållna utdelningar  127 95
Erlagd ränta  -25 5
Betald inkomstskatt  0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  206 216
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  10 -5
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar  -12 4
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar  -11 -5
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder  1 12
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder  0 -14
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 208
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21  -15 -7
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425  -11 -7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag  301 -346
Förändring av icke räntebärande fordringar  0 6
Förvärv av dotterbolag  – -2
Förändring av räntebärande fordringar 0 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten  275 -354
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare  -211 -188
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder  -2 177
Amortering av skuld  -382 -834
Upptagna lån  130 967
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten  -465 122
Årets kassaflöde    4 -24
Likvida medel vid årets ingång  140 164
Likvida medel vid årets utgång  144 140