Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter 4 200 3 870 3 349 3 268 3 399
Kostnad för sålda varor -2 959 -2 736 -2 366 -2 322 -2 374
Bruttoresultat 1 241 1 134 983 946 1 025
Försäljningskostnader -476 -456 -436 -430 -440
Administrationskostnader -240 -211 -173 -176 -172
Forsknings- och utvecklingskostnader -10 -11 -15 -20 -25
Övriga rörelseintäkter 13 4 0 1 12
Övriga rörelsekostnader -37 -27 -7 -79 -13
Rörelseresultat 490 433 352 243 388
Finansiella intäkter 2 5 7 5 3
Finansiella kostnader -33 -24 -26 -30 -33
Finansiella poster netto -31 -19 -19 -25 -30
Resultat efter finansiella poster 459 414 334 218 358
Inkomstskatt -113 -113 -79 -83 -98
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 346 302 254 137 261
Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 18 13 -11 0
Årets resultat 350 319 267 126 261